Uitgelicht: Meertalig Onderwijs op de Flambou

Beste leerlingen ouder(s) en/of verzorger(s)

Op zondag 23 februari was ons interview met Omrop Frieslan op de radio. In het kader van meertalig onderwijs was Omrop Fryslan bij ons op school om een interview met Joana Duarta op te nemen. Zij is onlangs als lector benoemd aan de NHL/Stenden. In het kader van meertalig onderwijs heeft Omrop Fryslan  een meertalige les in groep 6-8 bijgewoond en is er op onze school een interview afgenomen. 

link naar de radio uitzending: https://www.omropfryslan.nl/utstjoering/buro-de-vries-fan-23-febrewaris-2020-1100

Artikel:

Sels praat se Portugeesk, Dútsk, Nederlânsk, Frysk, Ingelsk, Spaansk en Frânsk: Joana Duarte.
Hikke en tein yn Portugal, promovearre oan de universiteit fan Hamburg en in pear wike lyn beneamd ta lektor Frysk en meartaligens oan NHL Stenden. Duarte hechtet grutte wearde oan de memmetaal. It brûken fan dy memmetaal is essinsjeel foar de taalûntwikkeling fan bern, sa seit se.

Yn groep 6, 7 en 8 fan De Flambou yn Easterbierrum krije de bern de opdracht om in resept foar freonskip te skriuwen. Earst yn it Nederlânsk en dêrnei moat it oersetten wurde yn twa talen. Hokker talen dat binne, meie de bern sels witte. De measte Frysktalige bern kieze derfoar om it resept yn it Frysk te skriuwen. Der binne ek Poalske bern dy't it Poalsk kieze en in famke mei in Sweedske mem en in Nederlânsktalige heit wol it yn it Sweedsk dwaan.

Dêrnjonken kieze bern ek foar talen dy't se net behearskje: Mauri (Nij-Seelân), Sineesk en Frânsk. De opdracht is in foarbyld fan hoe't der op De Flambou mei de ferskillende talen omgien wurdt. Fakoerskriedend wurde meardere talen brûkt. Dat komt ek trochdat der yn ferhâlding in soad bern mei in oare memmetaal as Frysk of Nederlânsk op skoalle sitte

Trijetalige skoalle
De Flambou is sûnt 2012 in trijetalige skoalle: der wurdt les jûn yn it Frysk, Ingelsk en Nederlânsk. It oanlearen fan mear talen is neffens de skoalle belangryk foar de ynternasjonale kommunikaasje. Of, om it hiel simpel te sizzen: de bern moatte har yn binnen- en bûtenlân rêde kinne. Ut ynternasjonaal wittenskiplik ûndersyk hat boppedat kear op kear dúdlik bliken dien dat de basisskoalle oandacht jaan moat oan de memmetaal fan it bern. As dy goed ûntwikkele wurdt, kinne dêr folle makliker oare talen oan tafoege wurde.

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fomrop.fr%2FwYT5&data=01%7C01%7C%7Ccb4d6d87da934bb08f8808d7b7b629d1%7Ce5da8c7dfa414abb9bb7f13391cd05a4%7C0&sdata=6PPsPAVQyeM8kVAA%2BuSx9ZtP9EbzBj6l2VU%2BaKKZ%2Fnw%3D&reserved=0

Kalender

03 juli
Zomervakantie
17 augustus
Start schooljaar 2020-2021
19 september
Oud papier
Overzicht Kalender

Dit zijn wij!

Bekijk hier het filmpje dat onze leerlingen maakten over de ontwikkelingen op de scholen van onze vereniging .

Schoolnieuws

Onderwijsstaking 30 en 31 januari.... Maar wij staken niet.....

Verenigingsnieuws

Omzetting rechtspersoon

Met het ondertekenen van de akte werd het proces tot omzetting van de rechtspersoon

Uit de media

Discriminatie en dan

Je zou hopen van niet, maar discrimininatie is in ook onze samenleving aanwezig. Dat werd al